لیست آپارتمان‌های فروشی درشهرک غرب تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 26803 ; تاریخ: 1397/06/14 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 26784 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 23697 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18111 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 101.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,871,287 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18105 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,039,063 تومان - قیمت کل:1,925,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18110 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 17007 ; تاریخ: 1396/11/07 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,687,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16985 ; تاریخ: 1396/11/05 زیربنا: 143.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,573,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16984 ; تاریخ: 1396/11/04 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16982 ; تاریخ: 1396/11/03 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...