لیست آپارتمان‌های فروشی در ستارخان تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29013 ; تاریخ: 1397/08/22 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 23698 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 111.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 23702 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 19649 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:990,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 19650 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,500,000 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 19480 ; تاریخ: 1397/04/10 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,294,118 تومان - قیمت کل:620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 15531 ; تاریخ: 1396/06/19 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14425 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,421,687 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14428 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,640,625 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14429 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 117.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,307,692 تومان - قیمت کل:855,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...