لیست آپارتمان‌های فروشی درسعادت آباد تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29005 ; تاریخ: 1397/08/22 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 51,948,052 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 23701 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 19648 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 93.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:930,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 19549 ; تاریخ: 1397/04/20 زیربنا: 55.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,454,545 تومان - قیمت کل:575,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 19492 ; تاریخ: 1397/04/10 زیربنا: 126.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18107 ; تاریخ: 1396/12/08 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,500,000 تومان - قیمت کل:2,145,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18108 ; تاریخ: 1396/12/05 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,310,345 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18109 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18104 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 132.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,244,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18106 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,896,552 تومان - قیمت کل:2,305,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...