لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در کاشانی - مهران

شناسه: 8822 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,600,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 728,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 8823 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 976,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 8824 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 976,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 8826 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 42.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,470,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سیمون بولیوار

شناسه: 8827 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 58.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,140,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 240,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 8829 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,100,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 396,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 8830 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,800,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 646,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - بهنام

شناسه: 8831 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 390,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - بهنام

شناسه: 8833 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - مهران

شناسه: 8834 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 247.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,329,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...