لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 9147 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 9155 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 9156 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 495,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 9157 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 109.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 545,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 9158 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,650,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 9160 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 93.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 604,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 9161 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 81.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 324,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 9162 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,150,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 335,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 9163 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 62.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,400,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 334,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستاری_شمال

شناسه: 9164 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,100,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...