لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 11979 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 49.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,489,796 تومان - قیمت کل:220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 11980 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,100,000 تومان - قیمت کل:457,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 11981 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 107.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,400,000 تومان - قیمت کل:684,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 11982 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 107.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,400,000 تومان - قیمت کل:684,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 11990 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,250,000 تومان - قیمت کل:500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 11991 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 136.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,205,882 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 11992 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,900,000 تومان - قیمت کل:590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 11993 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,900,000 تومان - قیمت کل:590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 11995 ; تاریخ: 1396/03/31 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 11968 ; تاریخ: 1396/03/30 زیربنا: 131.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت کل:694,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...