لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29891 ; تاریخ: 1398/05/27 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,222,222 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 29895 ; تاریخ: 1398/05/27 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29896 ; تاریخ: 1398/05/27 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29846 ; تاریخ: 1398/05/24 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,393,939 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 29840 ; تاریخ: 1398/05/23 زیربنا: 185.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,918,919 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 29841 ; تاریخ: 1398/05/23 زیربنا: 127.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,047,244 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 29845 ; تاریخ: 1398/05/23 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,923,077 تومان - قیمت کل:2,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 29818 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,952,381 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29819 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 1.00 ; ;اتاق: 10 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1 تومان - قیمت کل:1 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29822 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...