لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29702 ; تاریخ: 1398/02/30 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,941,176 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29703 ; تاریخ: 1398/02/30 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29704 ; تاریخ: 1398/02/30 زیربنا: 117.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,119,658 تومان - قیمت کل:2,120,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29658 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 74.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,810,811 تومان - قیمت کل:1,022,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 29660 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 87.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,566,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29661 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,333,333 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 29663 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,185,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 29666 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 114.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 29667 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 57.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:912,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29668 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,731,707 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...