لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در کاشانی - بهنام

شناسه: 16989 ; تاریخ: 1396/11/03 زیربنا: 94.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,595,745 تومان - قیمت کل:620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 16978 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 16979 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 68.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:510,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 16975 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 79.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,202,532 تومان - قیمت کل:490,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 16976 ; تاریخ: 1396/11/01 زیربنا: 111.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,200,000 تومان - قیمت کل:910,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 16973 ; تاریخ: 1396/11/01 زیربنا: 132.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,227,273 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 16974 ; تاریخ: 1396/11/01 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 10 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,150,000 تومان - قیمت کل:309,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 16971 ; تاریخ: 1396/11/01 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,306,667 تومان - قیمت کل:548,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 16972 ; تاریخ: 1396/10/30 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,150,000 تومان - قیمت کل:965,250,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 16969 ; تاریخ: 1396/10/30 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:714,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...