لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29611 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 79.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,455,696 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 29613 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 71.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,816,901 تومان - قیمت کل:910,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29614 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29615 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 29601 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29602 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 68.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,955,882 تومان - قیمت کل:745,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 29603 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,809,524 تومان - قیمت کل:870,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29605 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 67.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,029,851 تومان - قیمت کل:940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29606 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 98.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,421,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29609 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,888,889 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...