لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 19275 ; تاریخ: 1397/03/03 زیربنا: 166.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,660,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 19276 ; تاریخ: 1397/03/03 زیربنا: 113.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,469,027 تومان - قیمت کل:1,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 19277 ; تاریخ: 1397/03/03 زیربنا: 113.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,053,097 تومان - قیمت کل:910,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 19278 ; تاریخ: 1397/03/03 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,966,102 تومان - قیمت کل:940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 19273 ; تاریخ: 1397/03/02 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,779,221 تومان - قیمت کل:830,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سیمون بولیوار

شناسه: 19274 ; تاریخ: 1397/03/02 زیربنا: 124.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,116,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 19268 ; تاریخ: 1397/03/01 زیربنا: 163.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,202,454 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 19272 ; تاریخ: 1397/03/01 زیربنا: 97.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,701,031 تومان - قیمت کل:650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 19267 ; تاریخ: 1397/02/30 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,495,652 تومان - قیمت کل:977,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 19264 ; تاریخ: 1397/02/29 زیربنا: 92.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,043,478 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...