لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29165 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29166 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 94.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,175,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29167 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,500,000 تومان - قیمت کل:1,472,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29168 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 107.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,299,065 تومان - قیمت کل:1,637,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29169 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 108.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,728,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29170 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29171 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 108.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,500,000 تومان - قیمت کل:1,458,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29172 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,870,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29173 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,955,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29174 ; تاریخ: 1397/09/22 زیربنا: 111.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,800,000 تومان - قیمت کل:1,642,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...