لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 9341 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 103.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 515,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 9342 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,200,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 378,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 9343 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 661,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 9344 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 504,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 9345 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 156.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1,170,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی

شناسه: 9346 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 845,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 9348 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 112.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,600,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 627,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 9349 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 585,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 9350 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 125.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 687,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 9351 ; تاریخ: 1395/12/25 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 910,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...