لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 15676 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,500,000 تومان - قیمت کل:797,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 15666 ; تاریخ: 1396/08/27 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:885,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 15667 ; تاریخ: 1396/08/27 زیربنا: 59.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,576,271 تومان - قیمت کل:270,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15659 ; تاریخ: 1396/08/25 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,527,778 تومان - قیمت کل:470,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 15661 ; تاریخ: 1396/08/25 زیربنا: 112.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:784,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 15657 ; تاریخ: 1396/08/24 زیربنا: 81.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,691,358 تومان - قیمت کل:380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 15658 ; تاریخ: 1396/08/24 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:595,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سیمون بولیوار

شناسه: 15652 ; تاریخ: 1396/08/22 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,333,333 تومان - قیمت کل:475,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 15647 ; تاریخ: 1396/08/21 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,800,000 تومان - قیمت کل:714,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 15640 ; تاریخ: 1396/08/21 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,812,500 تومان - قیمت کل:545,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...