لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 15560 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 78.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,200,000 تومان - قیمت کل:561,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 15561 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 15562 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,600,000 تومان - قیمت کل:560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15563 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 117.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,200,000 تومان - قیمت کل:959,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15564 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,836,364 تومان - قیمت کل:532,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15565 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,600,000 تومان - قیمت کل:532,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستاری شمال

شناسه: 15566 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,700,000 تومان - قیمت کل:703,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15567 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,250,000 تومان - قیمت کل:315,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 15568 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,470,588 تومان - قیمت کل:720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستاری شمال

شناسه: 15569 ; تاریخ: 1396/06/29 زیربنا: 78.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,205,128 تومان - قیمت کل:250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...