لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 14215 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,208,333 تومان - قیمت کل:375,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 14216 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,208,333 تومان - قیمت کل:375,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - پیامبر شرقی

شناسه: 14217 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,150,000 تومان - قیمت کل:645,750,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 14218 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 122.50 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,800,000 تومان - قیمت کل:710,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 14219 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 98.50 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,568,528 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 14220 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,100,000 تومان - قیمت کل:389,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 14221 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,222,222 تومان - قیمت کل:380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 14222 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,600,000 تومان - قیمت کل:420,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 14223 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,214,286 تومان - قیمت کل:295,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 14224 ; تاریخ: 1396/04/31 زیربنا: 62.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,193,548 تومان - قیمت کل:260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...