لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در ستاری شمال

شناسه: 29437 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 74.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,027,027 تومان - قیمت کل:890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان اداری در بلوار فردوس

شناسه: 29439 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,250,000 تومان - قیمت کل:1,220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - مهران

شناسه: 29440 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,686,275 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29441 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,700,000 تومان - قیمت کل:1,805,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29442 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 101.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,500,000 تومان - قیمت کل:1,161,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 29443 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 119.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,094,118 تومان - قیمت کل:1,677,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 29444 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,800,000 تومان - قیمت کل:979,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29448 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,111,111 تومان - قیمت کل:1,270,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29449 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 59.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,033,898 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29450 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 114.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,824,561 تومان - قیمت کل:1,690,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...