لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 28943 ; تاریخ: 1397/07/26 زیربنا: 122.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,754,098 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 28944 ; تاریخ: 1397/07/26 زیربنا: 122.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,754,098 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 28945 ; تاریخ: 1397/07/26 زیربنا: 68.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:1,190,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهران

شناسه: 28946 ; تاریخ: 1397/07/26 زیربنا: 94.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,128,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی

شناسه: 28947 ; تاریخ: 1397/07/26 زیربنا: 73.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,753,425 تومان - قیمت کل:1,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 28938 ; تاریخ: 1397/07/25 زیربنا: 98.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,224,490 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 28932 ; تاریخ: 1397/07/23 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,333,333 تومان - قیمت کل:1,720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 28933 ; تاریخ: 1397/07/23 زیربنا: 78.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,014,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 28934 ; تاریخ: 1397/07/23 زیربنا: 134.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,940,299 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 28935 ; تاریخ: 1397/07/23 زیربنا: 94.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,829,787 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...