لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 12169 ; تاریخ: 1396/04/22 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,100,000 تومان - قیمت کل:639,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 12170 ; تاریخ: 1396/04/22 زیربنا: 87.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,816,092 تومان - قیمت کل:680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 12171 ; تاریخ: 1396/04/22 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:574,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 12138 ; تاریخ: 1396/04/17 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,900,000 تومان - قیمت کل:678,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 12119 ; تاریخ: 1396/04/14 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,200,000 تومان - قیمت کل:364,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 11978 ; تاریخ: 1396/03/30 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 28 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,846,154 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 10924 ; تاریخ: 1396/03/22 زیربنا: 113.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,100,000 تومان - قیمت کل:1,028,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10925 ; تاریخ: 1396/03/22 زیربنا: 109.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,862,000 تومان - قیمت کل:530,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 10928 ; تاریخ: 1396/03/22 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,200,000 تومان - قیمت کل:576,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 10878 ; تاریخ: 1396/03/15 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:862,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...