لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 15531 ; تاریخ: 1396/06/19 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15533 ; تاریخ: 1396/06/19 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15523 ; تاریخ: 1396/06/14 زیربنا: 147.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,884,354 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15524 ; تاریخ: 1396/06/14 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,482,759 تومان - قیمت کل:1,230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15467 ; تاریخ: 1396/06/01 زیربنا: 66.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت کل:330,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15468 ; تاریخ: 1396/06/01 زیربنا: 66.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت کل:330,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15473 ; تاریخ: 1396/06/01 زیربنا: 69.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:276,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 14448 ; تاریخ: 1396/05/29 زیربنا: 97.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,103,093 تومان - قیمت کل:495,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14425 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,421,687 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14428 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,640,625 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...