لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29005 ; تاریخ: 1397/08/22 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 51,948,052 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 26803 ; تاریخ: 1397/06/14 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 26784 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 23697 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 23698 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 111.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 23699 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 23700 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 23701 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 23702 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 19647 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 260.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,300,000 تومان - قیمت کل:2,678,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...