لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 9234 ; تاریخ: 1395/12/12 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,800,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 566,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 9244 ; تاریخ: 1395/12/12 زیربنا: 62.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 330,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 9159 ; تاریخ: 1395/12/02 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,250,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 340,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 9132 ; تاریخ: 1395/11/30 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 552,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 9133 ; تاریخ: 1395/11/30 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 942,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 8956 ; تاریخ: 1395/11/18 زیربنا: 53.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,100,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 270,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 8957 ; تاریخ: 1395/11/18 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 975,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 8728 ; تاریخ: 1395/11/13 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,900,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8828 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,200,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 357,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8832 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 954,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...