لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16982 ; تاریخ: 1396/11/03 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16983 ; تاریخ: 1396/11/03 زیربنا: 136.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,632,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 16987 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,440,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 16988 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,885,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16981 ; تاریخ: 1396/11/02 زیربنا: 138.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,300,000 تومان - قیمت کل:1,145,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16980 ; تاریخ: 1396/11/01 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,700,000 تومان - قیمت کل:924,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16921 ; تاریخ: 1396/10/26 زیربنا: 132.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,848,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16914 ; تاریخ: 1396/10/25 زیربنا: 123.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,382,114 تومان - قیمت کل:1,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16910 ; تاریخ: 1396/10/24 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 16909 ; تاریخ: 1396/10/23 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...