لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18107 ; تاریخ: 1396/12/08 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,500,000 تومان - قیمت کل:2,145,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18108 ; تاریخ: 1396/12/05 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,310,345 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18109 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18111 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 101.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,871,287 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18110 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18104 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 132.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,244,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18105 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,039,063 تومان - قیمت کل:1,925,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 18106 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,896,552 تومان - قیمت کل:2,305,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 17005 ; تاریخ: 1396/11/07 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,800,000 تومان - قیمت کل:1,053,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 17007 ; تاریخ: 1396/11/07 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,687,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...