لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10837 ; تاریخ: 1396/03/04 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,833,000 تومان - قیمت کل:350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10798 ; تاریخ: 1396/03/01 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,600,000 تومان - قیمت کل:759,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 10751 ; تاریخ: 1396/02/25 زیربنا: 62.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,032,000 تومان - قیمت کل:560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 10752 ; تاریخ: 1396/02/25 زیربنا: 69.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,550,000 تومان - قیمت کل:590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 10750 ; تاریخ: 1396/02/24 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10715 ; تاریخ: 1396/02/21 زیربنا: 163.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10729 ; تاریخ: 1396/02/21 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 28 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,062,000 تومان - قیمت کل:485,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10720 ; تاریخ: 1396/02/20 زیربنا: 88.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,784,000 تومان - قیمت کل:685,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10712 ; تاریخ: 1396/02/20 زیربنا: 66.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,060,000 تومان - قیمت کل:400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 10714 ; تاریخ: 1396/02/20 زیربنا: 163.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...