لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

صادقیه و آریاشهر/ ستارخان/ سعادت آباد/ شهرآرا/ شهرک غرب/ گیشا / مرزداران فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران اجاره‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15669 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,700,000 تومان - قیمت کل:683,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15670 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,295,652 تومان - قیمت کل:1,069,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15675 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 86.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,500,000 تومان - قیمت کل:989,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15679 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 125.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15668 ; تاریخ: 1396/08/27 زیربنا: 59.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,135,593 تومان - قیمت کل:480,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15627 ; تاریخ: 1396/08/27 زیربنا: 167.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,837,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15628 ; تاریخ: 1396/08/27 زیربنا: 132.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15629 ; تاریخ: 1396/08/25 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,180,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15665 ; تاریخ: 1396/08/25 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:2,080,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 15626 ; تاریخ: 1396/08/24 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,875,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...