لیست آپارتمان‌های فروشی درمنطقه دو تهران

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8828 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,200,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 357,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8832 ; تاریخ: 1395/11/03 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 954,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8788 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,500,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 290,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8792 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 138.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 869,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8794 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 146.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1,022,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 8805 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 50.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,900,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 195,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 8818 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 114.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 604,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 8768 ; تاریخ: 1395/10/29 زیربنا: 92.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 644,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8772 ; تاریخ: 1395/10/29 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,200,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 624,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 8695 ; تاریخ: 1395/10/26 زیربنا: 184.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,700,000 تومان - قیمت هر مترمربع زیربنا: 864,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...