رشد حجم معاملات مسکن پس از 8 ماه در انتهای سال 97

رشد حجم معاملات مسکن پس از 8 ماه در انتهای سال 97

تاریخ بروزآوری:1397/12/02