32 درصد؛ رشد اجاره‌بها در سال گذشته


 32 درصد؛ رشد اجاره‌بها در سال گذشته

32 درصد؛ رشد اجاره‌بها در سال گذشته

تاریخ بروزآوری:1398/01/22