ثبات در اقتصاد کلان حاکم شود، احتمال برگشت قیمت مسکن وجود دارد.


ثبات در اقتصاد کلان حاکم شود، احتمال برگشت قیمت مسکن وجود دارد.

ثبات در اقتصاد کلان حاکم شود، احتمال برگشت قیمت مسکن وجود دارد.

تاریخ بروزآوری:1398/01/08