باب ششم قانون تجارت, فصل دوم: اجرت دلال و مخارج


باب ششم قانون تجارت, فصل دوم:  اجرت دلال و مخارج

باب ششم قانون تجارت, فصل دوم: اجرت دلال و مخارج

تاریخ بروزآوری:1397/11/18