خیارات ( 1- خیار مجلس)

خیارات ( 1- خیار مجلس)

قید مجلس ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جداشدن دو طرف می‌شود. (1394/09/22 )

خیار مجلس: هر یک از متباعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدنی)

  • قید مجلس ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جداشدن دو طرف می‌شود. آنچه اهمیت دارد جدائی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.
  • در معاملاتی که بصورت مکاتبه‌ای و تلفنی انجام می‌گردد خیار مجلس وجود ندارد.
  • در معاملات فضولی خیار مجلس با مالک است، مشروط بر این که در جلسه حضور داشته باشد.