جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29559 ; تاریخ: 1397/12/22 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4
مبلغ رهن:70,000,000 تومان - اجاره ماهانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29539 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19
مبلغ رهن:25,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29518 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29520 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29521 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 91.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18
مبلغ رهن:60,000,000 تومان - اجاره ماهانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29495 ; تاریخ: 1397/12/07 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:180,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29481 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8
مبلغ رهن:50,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29482 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8
مبلغ رهن:50,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29487 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 106.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15
مبلغ رهن:150,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29466 ; تاریخ: 1397/12/02 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7
مبلغ رهن:60,000,000 تومان - اجاره ماهانه:1,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...