نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 29648 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,573,770 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15515 ; تاریخ: 1396/06/14 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,033,333 تومان - قیمت کل:362,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10859 ; تاریخ بروزآوری: 1396/03/09 زیربنا: 42.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,476,000 تومان - قیمت کل:230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9207 ; تاریخ: 1395/12/11 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,344,000 تومان - قیمت کل:310,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9198 ; تاریخ بروزآوری: 1395/12/04 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,800,000 تومان - قیمت کل:250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3