نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29829 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/20 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,130,435 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29629 ; تاریخ: 1398/02/11 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29630 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/11 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29620 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29489 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/06 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...