نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29709 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/27 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 211,864 تومان - قیمت کل:25,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29698 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,800,000 تومان - قیمت کل:1,881,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29683 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/20 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,100,000 تومان - قیمت کل:3,525,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29670 ; تاریخ: 1398/04/18 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,652,174 تومان - قیمت کل:2,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29653 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...