نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29798 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,500,000 تومان - قیمت کل:279,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29792 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,884,615 تومان - قیمت کل:930,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29800 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,531,250 تومان - قیمت کل:1,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29759 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,806,452 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29739 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/02 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,666,667 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...