نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29667 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:912,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29635 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 40.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,750,000 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29486 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/06 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,272,727 تومان - قیمت کل:620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29391 ; تاریخ: 1397/11/14 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,491,228 تومان - قیمت کل:655,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19446 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/02 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5