نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29703 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/30 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29661 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,333,333 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29668 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,731,707 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29642 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29627 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/09 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...