نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری - پیامبر مرکزی   ← تهران

شناسه: 29571 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 146.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:2,190,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29574 ; تاریخ: 1398/01/25 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,275,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29564 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/22 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,187,500 تومان - قیمت کل:780,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29510 ; تاریخ: 1397/12/08 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,483,516 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29101 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/10 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,421,053 تومان - قیمت کل:1,180,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6