نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 29531 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/15 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,875,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29310 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 121.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,396,694 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18168 ; تاریخ بروزآوری: 1396/12/23 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,700,000 تومان - قیمت کل:1,001,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14267 ; تاریخ: 1396/05/04 زیربنا: 133.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:798,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9294 ; تاریخ بروزآوری: 1395/12/14 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:975,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5