نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی   ← تهران

شناسه: 29577 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29508 ; تاریخ: 1397/12/08 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:3,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15474 ; تاریخ بروزآوری: 1396/06/01 زیربنا: 133.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:997,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15457 ; تاریخ: 1396/05/31 زیربنا: 235.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:1,997,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10831 ; تاریخ بروزآوری: 1396/03/04 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:910,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2