نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی   ← تهران

شناسه: 29632 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,700,000 تومان - قیمت کل:876,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29583 ; تاریخ: 1398/01/26 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,714,286 تومان - قیمت کل:750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29544 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/18 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,192,308 تومان - قیمت کل:1,060,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29530 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:1,793,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29380 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/09 زیربنا: 76.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,368,421 تومان - قیمت کل:940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...