نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - بهنام   ← تهران

شناسه: 29393 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/14 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,472,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29112 ; تاریخ: 1397/09/12 زیربنا: 103.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,044,660 تومان - قیمت کل:1,549,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27832 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/22 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,800,000 تومان - قیمت کل:1,003,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27813 ; تاریخ: 1397/06/19 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,800,000 تومان - قیمت کل:1,380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23752 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/03 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:935,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5