نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهران   ← تهران

شناسه: 29646 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,739,130 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29102 ; تاریخ: 1397/09/10 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,765,957 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28946 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/26 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,128,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19471 ; تاریخ: 1397/04/07 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,904,762 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19434 ; تاریخ بروزآوری: 1397/03/30 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,840,000 تومان - قیمت کل:839,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...