نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29505 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/08 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,851,485 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29483 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,024,390 تومان - قیمت کل:1,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29465 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/02 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,500,000 تومان - قیمت کل:954,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29468 ; تاریخ: 1397/12/02 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29456 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/28 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,750,000 تومان - قیمت کل:1,540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...