نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29451 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/26 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,541,667 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29427 ; تاریخ: 1397/11/24 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,882,353 تومان - قیمت کل:1,180,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29432 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/24 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,307,692 تومان - قیمت کل:930,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29405 ; تاریخ: 1397/11/17 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,438,356 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29385 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/09 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,072,165 تومان - قیمت کل:880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...