نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29760 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/09 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,666,667 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29609 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,888,889 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29523 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/14 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,200,000 تومان - قیمت کل:672,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29478 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,022,472 تومان - قیمت کل:1,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29479 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/06 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,022,472 تومان - قیمت کل:1,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...