نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29576 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 131.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,500,000 تومان - قیمت کل:2,161,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29547 ; تاریخ: 1397/12/21 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:3,190,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29308 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,770,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19604 ; تاریخ: 1397/04/30 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,692,308 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19574 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/25 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,800,000 تومان - قیمت کل:1,258,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5