نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرک غرب   ← تهران

شناسه: 29031 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/26 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,000,000 تومان - قیمت کل:4,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18105 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,039,063 تومان - قیمت کل:1,925,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 17007 ; تاریخ بروزآوری: 1396/11/07 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,687,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16985 ; تاریخ: 1396/11/05 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,573,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16984 ; تاریخ بروزآوری: 1396/11/04 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...