نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29339 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,666,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29306 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:1,216,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29226 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/29 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,413,462 تومان - قیمت کل:1,499,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29221 ; تاریخ: 1397/09/28 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,389,381 تومان - قیمت کل:1,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29222 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/28 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,389,381 تومان - قیمت کل:1,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...