نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 28992 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/21 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,111,111 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28952 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,333,333 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28911 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/16 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,345,679 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28909 ; تاریخ: 1397/07/16 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,575,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27901 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/12 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,225,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...