نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29340 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,137,931 تومان - قیمت کل:1,230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29316 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,333,333 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29302 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/18 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,869,565 تومان - قیمت کل:1,940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29304 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,100,000 تومان - قیمت کل:1,590,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29256 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/05 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 1,704,348 تومان - قیمت کل:196,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...