نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری - پیامبر مرکزی   ← تهران

شناسه: 14398 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/22 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,200,000 تومان - قیمت کل:787,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10449 ; تاریخ: 1396/01/26 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,752,000 تومان - قیمت کل:499,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9335 ; تاریخ بروزآوری: 1395/12/21 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,800,000 تومان - قیمت کل:516,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9336 ; تاریخ: 1395/12/21 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,800,000 تومان - قیمت کل:516,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 9218 ; تاریخ بروزآوری: 1395/12/11 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:1,425,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2