نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - بلوارعدل   ← تهران

شناسه: 28995 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/21 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:910,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19368 ; تاریخ: 1397/03/22 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:798,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14443 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/29 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,500,000 تومان - قیمت کل:247,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14277 ; تاریخ: 1396/05/05 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,090,909 تومان - قیمت کل:534,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12010 ; تاریخ بروزآوری: 1396/04/08 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:487,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3