نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 29359 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/01 زیربنا: 121.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,815,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29113 ; تاریخ: 1397/09/12 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:2,144,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19246 ; تاریخ بروزآوری: 1397/02/19 زیربنا: 167.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,982,036 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19223 ; تاریخ: 1397/02/11 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,453,608 تومان - قیمت کل:820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19224 ; تاریخ بروزآوری: 1397/02/11 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:892,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5