نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29342 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,835,821 تومان - قیمت کل:860,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29333 ; تاریخ: 1397/10/22 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:660,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29327 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,650,000 تومان - قیمت کل:1,429,450,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29323 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,550,000 تومان - قیمت کل:1,850,450,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29274 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/10 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:696,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...